green powergreen soy

green signal (English) [ IPA: ˈgriːn ˈsɪgnəl ASM: গ্ৰীন চিগনেল]
Contributed by: Partha P Sarmah on 2010-12-19
1. (Abstract Noun) permission to begin or continue something. কিবা কাম আৰম্ভ বা চলাই থাকিবলৈ দিয়া অনুমতি৷