hauntedhauphau

haunted house (English) [ IPA: ˈhɔntɪd ˈhæʊs ASM: হাণ্টেড হাউচ]
Contributed by: ভগৎ লাল দত্ত (Bhagat Lal Dutta) on 2008-10-16
1. (Material Noun-Neuter) a house beleived to pogess by an ghost ভূতে বাঁহ লোৱা ঘৰ, জয়াল চৌহদ