i baieiti khun miaw

i khun blang (Khasi) [ Roman: i.khun.blang]
Contributed by: Himasri Das on 2023-06-11
1. (Common Noun-Common) A person between birth and puberty জন্ম আৰু যৌন ক্ষমতা লাভৰ মাজৰ বয়সৰ লোক