in absentiain advance

in addition (English) [ IPA: ˈɪn əˈdɪʃən ASM: ইন অডিচন]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2012-07-11
1. (Adverb) apart from whatever is said যি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে, তাতকৈও অধিক৷