insuranceinsurgence

insurance policy (English) [ IPA: ɪnˈʃʊrəns ˈpɑləsiː ASM: ইনচুৰেন্স পলিচি]
Contributed by: Rajib Kumar Dutta (ৰাজীৱ কুমাৰ দত্ত) on 2006-12-18
1. (Material Noun-Neuter) written contract or certificate of insurance. বীমা সংক্ৰান্তীয় লিখিত চুক্তিপত্ৰ বা প্ৰমাণপত্ৰ৷