internalinternal light

internal fertilization (English) [ IPA: ɪnˈtərnəl ˌfərtələˈzeɪʃən ASM: ইনটাৰনেল ফাৰটিলাইজেচন]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-01-16
1. Biology(Abstract Noun) the fertilization that occurs when male sperm meets the female egg(s) internally in her body স্ত্ৰী-প্ৰাণীৰ শৰীৰৰ ভিতৰত ডিম্বাণুৰ সৈতে শুক্ৰাণু মিলিত হৈ ঘটা নিষেচন