jahajjahajgi pal

jahajgi fampak (Meeteilon) [ Roman: jahaj.gi-fam.pak]
Contributed by: Mohen Naorem on 2009-03-29
1. (Material Noun-Neuter) the top outside floor of a ship or boat. জাহাজৰ মজিয়া ।
English: deck,
Assamese: ডেক,
Meeteilon: jahajgi fampak