ka jinghiarka jingiad

ka jinghikai (Khasi) [ Roman: ka.jing.hikai]
Contributed by: Himasri Das on 2023-08-11
1. (Abstract Noun) Short witty quotes in circulation for ages which are held to embody a wise general truth. কোনো জ্ঞানগৰ্ভ সাধাৰণ সত্য বুজাবলৈ পৰম্পৰাগত ভাৱে চলি থকা চুটি, ৰসাল উক্তি|