ka niaika nier lang

ka niam (Khasi) [ Roman: ka.niam]
Contributed by: Himasri Das on 2023-08-13
1. (Abstract Noun) a set of spiritual beliefs that govern one's life মানুহৰ ব্যক্তিগত জীৱনক প্ৰভাৱিত কৰা আধ্যাত্মিক বিশ্বাসৰ এক সমষ্টি