linearlinga

linear equation (English) [ IPA: ˈlɪniːər ɪˈkweɪʒən ASM: লিনিয়াৰ ইকুৱেচন]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-01-05
1. Mathematics(Common Noun-Neuter) a first-order equation involving two variables, e.g. x + y = 7 দুটা চলক বিশিষ্ট এক প্ৰথম বৰ্গৰ সমীকৰণ, যেনেঃ x + y = 7