Lu HsünLu Xun

lu tan, ring tan (Hmar)
Contributed by: LALREMTHANG HMAR on 2009-02-04
1. (Verb-Trans.) Cut the head off (a person), esp. as execution. (কোনো) ব্যক্তিৰ মূৰটো দেহৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰ্।