magicmagic show

magic lantern (English) [ IPA: ˈmædʒɪk ˈlæntərn ASM: মেজিক লেণ্টাৰ্ণ]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2012-05-19
1. Optics(Material Noun-Neuter) a device having an enclosed lamp and a lens-like opening, formerly used for projecting and magnifying images mounted on slides or films অতীতত কোনো বস্তুৰ প্ৰতিচ্ছবি ডাঙৰকৈ দেখুৱাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা এবিধ যন্ত্ৰ