maternal auntymaternal grandmother
maternal grandfather (English) [ IPA: məˈtərnəl ˈgrænˌfɑðər ASM: মেটাৰনেল গ্ৰেণ্ডফাডাৰ]
1. (Common Noun-Masculine) Maternal uncle of one's father/mother
মাক/দেউতাকৰ মোমাইয়েক ।