medianmediation

median point (English) [ IPA: ˈmiːdiːən ˈpɔɪnt ASM: মিডিয়ান পইণ্ট]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-01-08
1. Mathematics(Abstract Noun) that point where the medians of a triangle intersect. এটা ত্ৰিভুজৰ মধ্যমা কেইডালে কটাকটি কৰা বিন্দুটো৷