micromicro-fiction

micro hydro power plant (English) [ IPA: ˈmaɪkroʊ ˈhaɪdroʊ ˈpæʊr ˈplænt ASM: মাইক্ৰ’ হাইড্ৰ পাৱা]
Contributed by: Dwipen Boruah on 2007-10-17
1. (Common Noun-Neuter) Small Hydro Electric Power Plants of capacity lower than 5 Mega Watt. ৫ মেগা ৱাটতকৈ কম ক্ষমতাৰ ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ শক্তি প্রকল্প।