more or lessmoreover

more than one (English) [ IPA: ˈmɔr ðən ˈwən ASM: ম’ৰ ডেন উৱান]
1. (Adjective Adj.) Quantity that outnumbers one. সংখ্যাত একতকৈ বেছি থকা ৷