multiplicationmultiply

multiplication table (English) [ IPA: ˌməltəpləˈkeɪʃən ˈteɪbəl ASM: মাল্টিপ্লিকেচন টেবল]
Contributed by: Biraj Kumar Kakati on 2008-12-08
1. (Proper Noun) A table, used as an aid in memorization, that lists the products of certain numbers multiplied together, typically the numbers 1 to 12. এটা অঙ্কক দুই কি অধিক গুণ কৰিলে যিমান হয়, তাক মুখস্থ কৰিবলৈ যুগুত কৰা তালিকা ।