muringsangmurkho

murkang cheleng (English) [ IPA: murkang cheleng ASM: মুৰ্কক চেলেং]
Contributed by: Tapan K Sarma(তপন কুমাৰ শৰ্মা) on 2014-12-25
1. Place(Proper Noun-Neuter) A place in Jonai Dhemaji District of Assam. Last rail station. অসমৰ ধেমাজি জিলাৰ শেষ ৰেল ষ্টেচন৷