musical instrumentmusical note pattern

musical notation (English) [ IPA: ˈmjuːzɪkəl noʊˈteɪʃən ASM: মিউজিকেল ন’টেচন]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-08-19
1. Music(Abstract Noun) a system of graphic symbols for depicting tune, rhythm, beat, scale etc. of music. সঙ্গীতৰ সুৰ, তাল, লয়, মাত্ৰা আদি বুজোৱা সাংকেতিক প্ৰথা৷