natural logarithmNatural Philoshophy

natural number (English) [ IPA: ˈnætʃərəl ˈnəmbər ASM: নেচাৰেল নাম্বাৰ]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-01-05
1. Mathematics(Abstract Noun) an integer greater than or equal to zero শূন্য বা তাতকৈ ডাঙৰ যিকোনো পূৰ্ণ সংখ্যা