obtuseobut

obtuse angle (English) [ IPA: ɑbˈtuːs ˈæŋgəl ASM: অবটুচ এংগল]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-01-08
1. Mathematics(Common Noun-Neuter) an angle greater than 90° but less than 180° ৯০ ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ কিন্তু ১৮০ ডিগ্ৰীতকৈ সৰু কোণ