officialofficiating

official language (English) [ IPA: əˈfɪʃəl ˈlæŋgwɪdʒ ASM: অফিচিয়েল লেংগুৱেজ]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2012-02-14
1. Language-Linguistics(Common Noun-Neuter) a language adopted legally as the medium of official transactions. চৰকাৰী কাম-কাজ চলোৱাৰ মাধ্যম ৰূপে আইনগত ভাৱে গ্ৰহণ কৰা ভাষা।