oneone and half

one after another (English) [ IPA: ˈwən ˈæftər əˈnəðər ASM: ৱান আফটাৰ অানাডাৰ]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-09-10
1. (Adverb) arranged in an ordering fashion so that one comes after the next এটাৰ পাছত আনটো বা এটা আগত আনটো পাচত - এনেদৰে