pointpointed

point out (English) [ IPA: ˈpɔɪnt ˈæʊt ASM: পইণ্ট আউট]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-09-28
Ref: চন্দ্ৰকান্ত অভিধান
1. (Verb-Trans.) to direct attention to something with fingers আঙুলি টোঁৱাই কোনো বস্তু দেখুৱা বা আঙুলিৰে নিৰ্দ্দেশ কৰ্