put onputak

put out (English) [ IPA: ˈpʊt ˈæʊt ASM: পুট আউট]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-09-01
1. (Verb-Trans.) to do something to get fire disappeared জ্বলি থকা জুই কোনো উপায়ে নোহোৱা কৰা