rainbowrainfall

rainbow color (English) [ IPA: rainbow ˈkələr ASM: ৰেইনবো কলৰ]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-10-05
1. (Proper Adj.-Neuter) bearing a mixed colour. কেইবাটাও ৰং মিহলি থকা, বা মিহলি বৰণৰ।