RamRamachandra
ram down (English) [ IPA: ˈræm ˈdæʊn ASM: ৰেম ডাউন]
1. (Verb-Trans.) to strike or drive against with a heavy impact.
হেঁচি-ঠেলি বা খুন্দি জোৰেৰে সুমাই দে।