Ramrama

ram down (English) [ IPA: ˈræm ˈdæʊn ASM: ৰেম ডাউন]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-11-30
1. (Verb-Trans.) to strike or drive against with a heavy impact. হেঁচি-ঠেলি বা খুন্দি জোৰেৰে সুমাই দে।