realreal number

real image (English) [ IPA: ˈriːl ˈɪmɪdʒ ASM: ৰিয়েল ইমেজ]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-02-26
1. Physics(Abstract Noun) an optical image formed of real foci প্ৰতিফলিত ৰশ্মিয়ে প্ৰকৃততে কটাকটি কৰাৰ ফলত প্ৰতিফলকত গঠিত হোৱা প্ৰতিবিম্ব