reducingreduction

reducing agent (English) [ IPA: rɪˈduːsɪŋ ˈeɪdʒənt ASM: ৰিডিউচিং এজেণ্ট]
Contributed by: Bikram M Baruah on 2011-08-17
1. Chemistry(Material Noun-Neuter) An agent that adds electrons to an atom or ion (as by removing oxygen or adding hydrogen) যি দ্ৰব্যই কোনো মৌল বা মূলকৰ সৈতে ইলেক্ট্ৰণ যোগ কৰি দিয়ে৷
English: reducing agent,
Assamese: বিজাৰক

Different POS:

a. Proper Noun-Neuter: reduction, বিজাৰণ...

Related Idea:

b. Material Noun-Neuter: antioxidant, প্ৰতিজাৰক...