revolvingRewa

revolving motion (English) [ IPA: rɪˈvɑlvɪŋ ˈmoʊʃən ASM: ৰিভলভিং ম’চন]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-07-22
1. Classical Mechanics(Abstract Noun) the orbiting or circular movement of one object (such as a heavenly body) around another (মহাজাগতিক বস্তুৰ দৰে) এটা বস্তুৱে আন এটাৰ চাৰিওফালে ঘূৰা কাৰ্য্য