river dolphinriver isle

river island (English) [ IPA: ˈrɪvər ˈaɪlənd ASM: ৰিভাৰ আইলেণ্ড]
Contributed by: Priyankoo (প্ৰিয়ংকু) on 2007-04-08
1. Geology(Material Noun-Neuter) an island formed on a river by deposited sediments নদীৰ বুকুত বৈ অহা বোকা, বালি, শিলেৰে গঠিত দ্বীপ