shadowshadow people

shadow dance (English) [ IPA: ˈʃædoʊ ˈdæns ASM: চেড’ ডেন্স]
Contributed by: archana rajbongshi on 2006-08-29
1. (Abstract Noun) A dance presented by casting shadows of dancers on a screen নৃত্যশিল্পীৰ ছাঁয়া পৰ্দাত প্ৰতিফলিত কৰি প্ৰদৰ্শন কৰা এক নৃত্য