sixty sixsixty two

sixty three (English) [ IPA: ˈsɪkstiː ˈθriː ASM: চিক্সটি থ্ৰি]
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2008-11-10
1. (Proper Noun) three more than sixty; the symbol denoting 63. (৬৩ in Assamese) ষাঠিতকৈ তিনি বেছি ৷