slenderslept

slender waisted (English) [ IPA: ˈslendər ˈweɪstəd ASM: স্লেণ্ডাৰ ৱেষ্টেড]
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2011-02-18
Ref: চন্দ্ৰকান্ত অভিধান
1. (Abstract Noun) having a small waist. লাহী ক্ষীণ ককাল থকা৷