somesomebody

some other (English) [ IPA: ˈsəm ˈəðər ASM: চাম আডাৰ]
Contributed by: Biraj Kumar Kakati on 2008-03-01
1. (Pronoun) Any of various alternatives; may be men, dates, goods, etc. অনিশ্চিত অৰ্থত ব্যৱহাৰ হয়; বহুতৰ মাজৰ কোনোবাই