southsouth pole

south america (English) [ IPA: ˈsæʊθ əˈmerəkə ASM: চাউথ আমেৰিকা]
Contributed by: Priyankoo (প্ৰিয়ংকু) on 2006-07-07
1. Place(Proper Noun) The southern continent of the Western Hemisphere পশ্চিম গোলাৰ্দ্ধৰ দক্ষিণস্থ মহাদেশ