supplementarysupplicant

supplementary angle (English) [ IPA: ˌsəpləˈmentəriː ˈæŋgəl ASM: চাপ্লিমেণ্টৰি এংগল]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-09-10
1. Mathematics(Abstract Noun) the angle which makes two right angles when added to another angle কোনো কোণৰ লগত যি কোণ যোগ কৰিলে দুই সমকোণৰ সমান হয়