Thorny bamboothoroga

thorny jungle (English) [ IPA: ˈθɔrniː ˈdʒəŋgəl ASM: থ্ৰনি জাংগোল]
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2010-08-23
1. (Abstract Noun) A jungle or bush full of thorns. বহুত কাঁইট থকা ঠাই৷