u bakhoru bieit

u bania (Khasi) [ Roman: u.ba.nia]
Contributed by: Himasri Das on 2023-06-11
1. (Common Noun-Common) one who makes gold ornaments or deals with gold সোণৰ বেচা-কিনা কৰা বা সোণৰ গহণা-গাঠৰি বনোৱা লোক ৷