vowelvox populi

vowel ending (English) [ IPA: ˈvæʊl ˈendɪŋ ASM: ভাৱেল এণ্ডিং]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-06-16
1. Language-Linguistics(Verbal Adj.) ending with a vowel (as a word) স্বৰবৰ্ণৰে বা স্বৰ-উচ্চাৰণেৰে শেষ হোৱা (শব্দ)