wa machangwa.a

wa tanaba (Meeteilon) [ Roman: wa-ta.na.ba]
Contributed by: Mohen Naorem on 2009-09-11
1. (Verb-Trans.) to discuss or take advice from someone কাৰোবাৰ সৈতে আলোচনা কৰ্ বা উপদেশ গ্ৰহণ কৰ্