wrapwrapper

wrap up (English) [ IPA: ˈræp ˈəp ASM: ৰেপ আপ]
Contributed by: Partha P Sarmah on 2011-09-05
1. (Verb-Trans.) to bring something to an end. কিবা (আলোচনা, কথা আদি)শেষ কৰা৷