angthunangtong

Angton (Karbi)
Contributed by: Prasanta Borah (প্ৰশান্ত বৰা) on 2010-02-04
1. (Abstract Noun-Neuter) A minute or thorough treatment or account, e.g., went into detail about his travels সকলো দিশ বহলাই বা খৰচি মাৰি কৰা, যেনেঃ এটা যাত্ৰাৰ বিষয়ে বহলাই কোৱা