bangabangbang

Bangalore (English) [ IPA: ˈbæŋgəˌlɔr ASM: বাংগালোৰ]
Contributed by: Bikram M Baruah on 2009-05-03
1. Place(Proper Noun) The city in South India. Capital of the Indian state of Karnataka and considered to be the IT hub of India. দক্ষিণ ভাৰতৰ এখন মহানগৰ৷ বিশ্বৰ তথ্য-প্ৰযুক্তিত এই মহানগৰৰ বিশেষ নাম আছে৷