chayachayengba

Chayduwar (English) [ IPA: [IPA] ASM: ছয়দুৱাৰ]
Contributed by: Tapan K Sarma(তপন কুমাৰ শৰ্মা) on 2014-09-08
1. Place(Proper Noun-Neuter) The area between bargang river and dickrang river in sonitpur district. It has six(entrance) to Arunachal hills. 4 to dafala hills and 3 to mikir hills বৰগাং আৰু দিক্ৰং নদীৰ মাজৰ বৃহত্তৰ অঞ্চল৷ এই অঞ্চলত অৰুণাচলৰ পাহাৰলৈ যোৱা ৬খন দুৱাৰ(বাট) আছে৷ ৪খন দফলা পাহাৰলৈ আৰু ৩খন মিৰি পাহাৰলৈ৷
English: Chayduwar,
Assamese: ছয়দুৱাৰ