educationeducation system

Education minister (English) [ IPA: ˌedʒəˈkeɪʃən ˈmɪnəstər ASM: এডুকেচন মিনিষ্টাৰ]
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2008-12-17
1. (Proper Noun) Minister for Education, is a position in the Indian Cabinet, at both State and Union levels. ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰৰ মন্ত্ৰীসভাৰ শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৷