educateeEducation minister

education (English) [ IPA: ˌedʒəˈkeɪʃən ASM: এডুকেচন]
1. (Abstract Noun) The knowledge or skill obtained or developed by a learning process শিকাৰ জৰিয়তে অৰ্জন বা বিকাশ কৰা জ্ঞান বা দক্ষতা