Egyptegyptian kidney bean

Egyptian (English) [ IPA: ɪˈdʒɪpʃən ASM: ইজিপচিয়ান]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-08-23
1. (Proper Adj.-Neuter) of or pertaining to Egypt ইজিপ্তৰ বা ইজিপ্ত সম্বন্ধীয়