kurondaKuru

Kurta (English) [ IPA: ˈkərtə ASM: কুৰ্টা]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-11-26
1. (Material Noun-Neuter) a kind of long-sleeve shirt which is worn from the head through an opening on the top. দীঘল হাত থকা মূৰৰ ফালেদি সুমুৱাই পিন্ধা এবিধ চোলা।