Mongoliamongoose

Mongoloid (English) [ IPA: ˈmɑŋgəˌlɔɪd ASM: মাংগলইড]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-04-11
1. Sociology(Common Noun-Common) one of the traditional racial divisions of humankind পৃথিৱী বিভিন্ন দেশত বাস কৰা এক মানৱ-গোষ্ঠী